ლაბორატორია

ლაბორატორიის შესახებ

2020 წლიდან სს „ენერგოსერვისის“ ბაზაზე ფუნქციონირება დაიწყო ევროპული სტანდარტების ლაბორატორიამ, რომელიც დაკომპლექტებულია კომპანია Megger-ის მიერ წარმოებული ხელსაწყოებით.

სს „ენერგოსერვისის“ საკუთრებაშია შემდეგი ხელსაწყოები:
1. S1-1568 – 15 კვ-იანი იზოლაციის დიაგნოსტიკის მოწყობილობა (მეგაომმეტრი); 
2. TRAX 220 – ტრანსფორმატორებისა და ქვესადგურების მრავალფუნქციური ტესტირების მოწყობილობა;
3. TDX 120 – 12 კვ-იანი მაღალი ძაბვის მოწყობილობა დიელექტრიკული დანაკარგების, ტევადობისა და აგზნების დენის გასაზომად (TRAX-ის დამატებითი ბლოკი);
4. MRCT – ძაბვისა და დენის ტრანსფორმატორების ტესტირების მოწყობილობა სტანდარტთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით;
5. MRU-200-GPS – დამიწების წინაღობის მზომი ხელსაწყო;
6. АИД-70 – ცვლადი / მუდმივი ამაღლებული ძაბვით გამოცდის მოწყობილობა.

ჩვენი ლაბორატორიის საშუალებით შესაძლებელია გაიზომოს:

ძალოვანი ტრანსფორმატორები და რექტორები

1. უქმის სვლის დანაკარგები, სიმძლავრის, დენისა და ძაბვის გაზომვა / აგზნების დენის გაზომვა (დაბალ ძაბვაზე);
2. მაგნიტური ბალანსი სამფაზა ტრანსფორმატორებისათვის;
3. ტრანსფორმაციის კოეფიციენტისა და კუთხური ცდომილების გაზომვა;
4. პოლარობისა და შეერთების ჯგუფის დადგენა;
5. გრაგნილის ომიური წინაღობის გაზომვა მუდმივი დენის მიმართ;
6. მოკლედ შერთვის წინაღობის განსაზღვრა;
7. გრაგნილის და მაგნიტური წრედის იზოლაციის წინაღობის გაზომვა, პოლარიზაციის ინდექსის განსაზღვრა;
8. იზოლაციის დიელექტრიკული კარგვების კუთხის ტანგენსის (tgδ) და ტევადობის გაზომვა, შედეგის ინდივიდუალური ტემპერატურული კორექციით (ITC);
9. განმაგნიტება.

მაღალი ძაბვის შემყვანები

1. იზოლაციის წინაღობის გაზომვა;
2. იზოლაციის დიელექტრიკული კარგვების კუთხის ტანგენსის (tgδ) და ტევადობის გაზომვა, შედეგის ინდივიდუალური ტემპერატურული კორექციით (ITC).

დენის ტრანსფორმატორები

1. სიზუსტის კლასის განსაზღვრა, ტრანსფორმაციის კოეფიციენტის, კოეფიციენტის ცდომილების და კუთხური ცდომილების გაზომვა, დატვირთვის სხვადასხვა საფეხურზე აღრიცხვის და დაცვის ყველა კლასისათვის. (სტანდარტთან შესაბამისობის დადგენა);
2. ვოლტ ამპერული მახასითებელი, გაჯერების წერტილის კოორდინატები;
3. გრაგნილის ომიური წინაღობის გაზომვა მუდმივი დენის მიმართ;
4. იზოლაციის წინაღობის გაზომვა;
5. იზოლაციის დიელექტრიკული კარგვების კუთხის ტანგენსის (tgδ) და ტევადობის გაზომვა, შედეგის ინდივიდუალური ტემპერატურული კორექციით (ITC).

ძაბვის ტრანსფორმატორები

1. სიზუსტის კლასის განსაზღვრა, ტრანსფორმაციის კოეფიციენტის, კოეფიციენტის ცდომილების და კუთხური ცდომილების გაზომვა, დატვირთვის სხვადასხვა საფეხურზე აღრიცხვის და დაცვის ყველა კლასისათვის;
2. გრაგნილის ომიური წინაღობის გაზომვა მუდმივი დენის მიმართ;
3. კონდენსატორების ჯგუფის ტევადობის გაზომვა;
4. იზოლაციის წინაღობის გაზომვა.

მაღალი ძაბვის ამომრთველები

1. კონტაქტების გარდამავალი წინაღობის გაზომვა მუდმივ დენზე;
2. იზოლაციის წინაღობის გაზომვა;
3. ამძრავის კოჭაზე იმპუსის მიწოდებიდან კონტაქტების ჩართვის/გამორთვის დროის გაზომვა (ერთდროულობა).

გამთიშველები

1. კონტაქტების გარდამავალი წინაღობის გაზომვა მუდმივ დენზე.
2. იზოლაციის წინაღობის გაზომვა.

გადამეტძაბვის შემზღუდველები, მცლელები

1. იზოლაციის წინაღობის გაზომვა;
2. ამაღლებული 50ჰც სიხშირის/გამართული ძაბვით გამოცდა, გაჟონვის დენის გაზომვა.

კაბელები

1. იზოლაციის წინაღობა მაღალი ძაბვით გამოცდის წინ და შემდგომ;
2. ამაღლებული ცვლადი/გამართული ძაბვით გამოცდა.

კომპლექსური გამანაწილებელი მოწყობილობები

1. იზოლაციის წინაღობის გაზომვა;
2. ამაღლებული 50ჰც სიხშირის/გამართული ძაბვით გამოცდა.

ცვლადი დენის ელექტრული ძრავები/გენერატორები

1. იზოლაციის წინაღობა მაღალი ძაბვით გამოცდის წინ და შემდგომ;
2. გრაგნილების ამაღლებული ძაბვით გამოცდა;
3. გრაგნილების ომიური წინაღობის გაზომვა მუდმივი დენის მიმართ.

დამიწების წინაღობის გაზომვა

1. დამიწების კონტურის წინაღობა;
2. გრუნტის წინაღობა.

Scroll to Top